Opłaty za czynności notarialne

ZłotówkiOpłaty za czynności notarialne obejmują wynagrodzenie notariusza określane taksą notarialną, którego maksymalne stawki są z góry regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Taksa zostaje przy tym powiększona o podatek VAT według obowiązującej stawki 23%.

 

Dodatkowe opłaty pobierane przez notariusza

Notariusz jest, w ramach swojej działalności, zobowiązany do pobierania dodatkowych opłat związanych z przeprowadzanymi czynnościami notarialnymi. Wśród nich wymienić należy:

  • opłaty sądowe – związane ze składaniem wniosków wieczystoksięgowych; ich wysokość jest uzależniona od rodzaju wpisu (hipoteka, wpis własności) i została uregulowana ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • podatki – od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, gdzie opłaty notariusz pobiera jako płatnik; wysokość podatku czy konieczność jego zapłacenia regulują ustawy,
  • opłaty za wypisy aktu notarialnego – obecnie stawka wynosi 6 złotych plus podatek VAT 23% za jedną stronę dokumentu; wypisy wydawane są stronom danej czynności, a także doręczane podmiotom, które notariusz zobowiązany jest powiadomić – należą do nich urzędy skarbowe, gminy, sądy czy inne organy.

W przypadku, gdy strona czynności notarialnej nie jest w stanie uiścić wynagrodzenia wyrażonego w ustawie o taksie notarialnej ze względu na swoją niekorzystną sytuację materialną, możliwe jest wystąpienie z wnioskiem do sądu rejonowego o zwolnienie w części lub w całości z takiej opłaty.

Ze względu na mnogość opłat sądowych czy podatkowych pełna kwota za przeprowadzenie czynności notarialnej jest wyliczana za każdym razem indywidualnie. W celu omówienia całkowitych kosztów zapraszamy do kontaktu z kancelarią!