Umowa sprzedaży

Notariusz składająca stępel

Umowa sprzedaży jest umową przede wszystkim dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i wywołuje ona skutek zobowiązująco-rozporządzający.

Poprzez umowę sprzedaży, strona sprzedająca zobowiązuje się przenieść na stronę kupującą własność rzeczy i wydać rzecz, a strona kupująca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić stronie sprzedającej cenę.

Strony czynności przedstawiają notariuszowi ustaloną przez nich cenę i termin uzgodniony co do wydania rzeczy.

W prowadzonej przez nas kancelarii notarialnej w Częstochowie zawierane są umowy sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali w formie aktu notarialnego, albowiem jest to forma wymagana przepisami prawa.

W jaki sposób zostaje sporządzona umowa sprzedaży?

Notariusz sporządza umowę w oparciu o przedstawione przez strony dokumenty i uzgodnienia stron czynności.

Akt notarialny obejmujący umowę sprzedaży zostaje przez notariusza odczytany i po przekonaniu się, że jest zgodny z wolą stron podpisany przez strony czynności i notariusza.

Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta – notariusz zamieszcza w tym akcie notarialnym wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Notariusz jest obowiązany przesłać właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu wypis takiego aktu notarialnego. Notariusz, przy dokonywaniu czynności, pobiera również należną opłatę sądową za dokonanie wpisu, którą przekazuje na rachunek bankowy sądu.

Ponadto nie tylko umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali wymagają udziału notariusza.
Do ważności umowy sprzedaży np. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, niezbędne jest poświadczenie przez notariusza własnoręczności podpisów stron umowy. Podobnie też jest z umową zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy przeniesienia praw do działki, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.