Akt poświadczenia dziedziczenia

Tekst zapisany piórem

Akt poświadczenia dziedziczenia jest potwierdzeniem przez notariusza spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazaniem osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym PL ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia po osobie zmarłej przed 1 lipca 1984 roku (niezbędne jest bowiem podanie notariuszowi numeru PESEL spadkodawcy, a ten nie był nadawany przed tą datą).

Nasza kancelaria notarialna w Częstochowie sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, a także wiele innych aktów notarialnych.