Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne;

umowy sprzedaży, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie i inne;

1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;

1c) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);

2) sporządza poświadczenia;

3) spisuje protokoły;

Spółek i inne

4) sporządza protesty weksli i czeków;

5) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

6) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

7) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

8) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Notariusz sprawuje swoje powinności w poszanowaniu prawa i zgodnie z wolą stron. Jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza pełną poufność względem przekazanych mu informacji.

Osoby uczestniczące w przeprowadzanej czynności notarialnej muszą także przedstawić dokument potwierdzający ich tożsamość

Udzielanie informacji przez notariusza w związku z dokonywaną czynnością notarialną jest udzielane bezpłatnie.