Umowy majątkowe małżeńskie

Osoba składająca podpis

Czynności notarialne związane ze sporządzaniem umów majątkowych małżeńskich realizowane są bezpośrednio w naszej kancelarii w Częstochowie. Jak stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wtedy istnieją trzy masy majątkowe: majątki osobiste małżonków (czyli zgromadzone przed zawarciem małżeństwa rzeczy i prawa, a także składniki nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wymienione przez ustawę, m.in. nabyte tytułem darowizny lub spadku) i majątek wspólny małżonków.

Małżonkowie jednakże, mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową:

Rozszerzyć, Ograniczyć, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

Jakie skutki prawne niosą ze sobą umowy majątkowe?

Umowa majątkowa wprowadzająca rozdzielność majątkową wyłącza całkowicie ustawową wspólność. Z chwilą zawarcia umowy małżonkowie nabywają rzeczy i prawa do swoich majątków i swobodnie nimi dysponują, a to, co kiedyś było wspólnością ustawową objęte, z chwilą zawarcia umowy staje się wspólnością w częściach ułamkowych (w domyślnej wysokości po połowie).

Umowa majątkowa może być zmieniona lub rozwiązana.

Pamiętać należy, że małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome.

Umowę majątkową małżeńską można zawrzeć zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem.