Projekt : Rafał Nowakowski

© 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone

ADRES KANCELARII

ul. Ślaska 15 42-217 Częstochowa

TELEFON

 

+48 34 365 19 60

E-MAIL

 

kancelaria@notariusz-nowakowskasperka.pl

OPŁATY.

Zgodnie z art 5 ustawy Prawo o notariacie ( Dz.U. z 2014 r poz. 164) , notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności , nie wyższe niż maksymalne stawki taksy  notarialnej – regulowanej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Taksa notarialna  powiększona jest  o podatek od towarów i usług według stawki 23%,

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

 

Notariusz pobiera również:

 

• opłatę za wypisy aktu, w wysokości 6 zł + VAT 23% za jedną stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, gmina, geodezja,  spółdzielnia i inne),

 

• opłatę sądową od wniosku wieczystoksięgowych zawartego  w akcie  notarialnym ( wpis własności, wpis hipotek, inne). Notariusz przekazuje te opłaty  na rachunki bankowe właściwych sądów. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dokonywanych wpisów i jest określona w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

 

• podatek od czynności cywilnoprawnych, notariusz pobiera jako płatnik. Wysokość podatku, oraz czy dana czynność notarialna będzie opodatkowana,  określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,

 

• podatek od spadków i darowizn, notariusz jako płatnik pobiera od dokonanej darowizny nieodpłatnego zniesienia współwłasności  albo zawartej ugody w tym przedmiocie. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

 

Precyzyjne wyliczenie opłat , które wystąpią w danej czynności notarialnej uzyskacie Państwo   kontaktując się z Kancelarią.